BÓNG MỜ 2K 70% ( Mờ 70%)

Thời gian khô: Thời gian khô bề mặt là 15-30 phút

Thời gian xả nhám và thi công tiếp là 3 đến 4 giờ.

Khô cấp 1 từ 12 giờ đến 15 giờ

Độ phủ lý thuyết: Khoảng từ 3 – 5 m2/lít/lớp.