BÓNG MỜ NC 50% – Mã SP: 625K

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM:

Thời gian khô
  • Thời gian ráo mặt: 15-20p
  • Thời gian khô: 120p
  • Thời gian đóng gói: 24h
Thời gian sống ngoài môi trường: 6h – 8h
Nhiệt độ bảo quản 15°C-35°C